شرایط گارانتی

خریدار محترم:

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما لطفا به موارد زیر در خصوص دستگاه خریداری شده دقت فرمایید 

  1. در حفظ و نگه داری کارت ضمانت نامه دقت نمیایید زیرا المثنی صادر نمی گردد

  2. اريه این کارت و فاکتور خرید جهت استفاده از مزایای ضمانت نامه الزامی است .

  3. حمل دستگاه معیوب به مرکز خرید به عهده خریدار است .

  4. ضمانت نامه ای که شماره سریال ان مختوش شده و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت ننماید از درجه اعتبار ساقط است .

  5. هر گونه جابه جای برچسب های دستگاه باعث لغو این ضمانت نامه میگردد .

  6. عیوبی که در اثر استفاده غلظ ، ضربه و دست کاری افراد متفرقه شامل این ضمانت نامه نمیباشد .